לימודים והכשרה מקצועית

הורה שכול אשר לא קיבל בעבר סיוע במימון לימודים או הכשרה מקצועית או סיוע בשיקום עצמאי, לפי תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה, יהיה זכאי למימון לימודים או הכשרה מקצועית, אם הלימודים אינם ממומנים על-ידי גורם אחר ובאחד מהמקרים הבאים:

-הורה שכול שגילו עד 65 שנים,זכאי לקבל סיוע בהשתתפות במימון שכר לימוד במסגרת לימודים מוכרת לצורך רכישת מקצוע או לקורס שיסייע בקיומו בעבודה או להסבה מקצועית.

 -הורה שכול שגילו עד 60 שנים זכאי לקבל סיוע בהשתתפות במימון לימודיו לרכישת תואר ראשון במוסד לימודים מוכר.

-סך המימון לא יעלה על עלות 3 שנות לימודים באוניברסיטה לתואר ראשון או ארבע שנות לימוד כאמור ללימודי הנדסה.

-הורה שכול זכאי להשתתפות במימון לימודי תעודה , במסגרת לימודים אחת ,במוסד לימודים מוכר ולמשך שנה אחת בלבד.

-גובה ההשתתפות במימון שכר הלימוד כמצוין לעיל הינו לפי עלות הלימודים בפועל ועד לגובה שכר לימוד שנתי באוניברסיטה ציבורית בארץ.

 

הזכאות ללימודים הינה חד פעמית.