סיוע ברכישת רכב משומש לשימוש אישי של ההורה

הורים בעלי רישיון נהיגה בר תוקף זכאים באופן חד-פעמי למענק ולהלוואה כסיוע לרכישת רכב נוסעים משומש לשימושם האישי, בתנאי שלא קיבלו סיוע לרכישת קלנועית/רכב שנרכש במימון משרד הביטחון באותה תקופת זכאות.

 

גובה הסיוע

לרכישת רכב משומש, שהוא רכב ראשון או החלפה לאחר 4 שנים ואילך ממועד הסיוע הקודם, יינתנו מענק של 38,961 ₪ והלוואה בגובה 23,180 ₪ (הסכומים מעודכנים נכון לתאריך 1.1.15)

 

תנאים כלליים לקבלת הסיוע

- הורים שלא קיבלו ב-48 החודשים האחרונים (4 שנים) סיוע לרכישת רכב ממשרד הביטחון באותה תקופת זכאות.

- גיל הרכב המשומש לא יעלה על 48 חודשים (4 שנים) על-פי תאריך רישום הרכב ברישיון הרכב הנרכש.

- הרכב ירשם על שם ההורים בלבד.

- הרכב המשומש שלגביו מבוקש הסיוע, אינו נרכש/ רשום על שם בן משפחה מקרבה ראשונה של ההורים.

-הרכב המשומש אינו נרכש מחברה שבה ההורים בעלי שליטה או אחד מקרובי ההורים מדרגה ראשונה הינו בעל שליטה בחברה.

 

מימוש הזכאות לסיוע

למימוש הזכאות לקבלת הסיוע לרכישת הרכב המשומש נדרש:

- לצרף טופס בקשה.

- לצרף רישיון נהיגה בר תוקף על שם ההורה.

- לצרף צילום של הסכם זיכרון דברים לרכישת הרכב.

- בעת החלפת רכב (כעבור 4 שנים ואילך) יש לצרף את רישיון הרכב שעבור רכישתו ניתן הסיוע האחרון ממשרד הביטחון.

- לצרף את צילום רישיון הרכב שיירכש.

- לצרף טופס הצהרה לרכישת רכב.

 

יש לצרף את צילום רישיון הרכב החדש שנרכש תוך 60 יום ממועד קבלת הסיוע. רישיון שלא יוצג במהלך 60 יום- תועבר הודעה לקצין התגמולים לנכות את הסיוע מהתגמול.

אם מסיבה כלשהי לאחר קבלת הסיוע בוטלה או נדחתה עסקת הרכב יש לידע בכתב את קצין התמלוגים לצורך השבת כספי הסיוע. דמי סיוע שלא יוחזרו תוך 60 יום ינוכו מהתגמול החודשי.