סיוע ברכישה או החלפת רכב נוסעים לשימושו האישי של ההורה חסר רישיון נהיגה

הורה שאינו בעל רישיון נהיגה זכאי לקבל סיוע ברכישת רכב חדש כאשר ילדיו או בן זוגו מתגוררים בסמיכות אליו, זמינים להסיעו ומצהירים כי ינהגו עבורו. (בתנאי שלא רכש קלנועית/רכב במימון משהב"ט, באותה תקופת זכאות).

הסיוע ניתן במסגרת מכסה שנתית מוגבלת שהוקצתה למטרה זו.

גובה הסיוע המרבי לרכישת רכב ראשון יינתנו מענק בסך 31,217 ₪ והלוואה בסך 22,904 ₪

להחלפת רכב לאחר 4 שנים יינתנו מענק בסך 25,664 ₪ והלוואה בסך 22,904₪

סכומים נכונים ליום 1/1/2017.

הסמכות לאישור הסיוע נתונה בידי ועדה מחוזית הפועלת במסגרת המכסה שהוקצתה.

 

 מימוש הזכאות

לצורך מימוש הזכאות לקבלת סיוע לרכישת רכב להורים חסרי רישיון נהיגה נדרש:

- למלא טופס בקשה, לצרף רישיון נהיגה בר תוקף וצילום ספח תעודת הזהות בציון הכתובת של שם בן המשפחה שינהג ברכב.

- לצרף תצהיר של בן המשפחה על סמיכות מגוריהם להורים ונכונותם להיות זמינים ולהסיע את ההורה על פי צרכיו.

- לצרף העתק הזמנה של הרכב החדש על שם ההורה- יועבר לאחר הודעת הזכאות.

- בעת החלפת הרכב (כעבור 48 חודשים ויותר) יש לצרף בנוסף את רישיון הרכב שעבורו ניתן הסיוע האחרון ממשרד הביטחון.

 

צילום רישיון הרכב שנרכש על שם ההורה יועבר במהלך 60 יום ממועד קבלת הסיוע.

רישיון שלא יוצג במהלך 60 יום- תועבר הודעה לקצין התגמולים לנכות את הסיוע מהתגמול.

אם מסיבה כלשהי לאחר קבלת הסיוע בוטלה או נדחתה עסקת הרכב יש לידע במיידי בכתב את קצין התגמולים לצורך השבת כספי הסיוע.