תשלום למוסד לסיעודיים/תשושי גוף/תשושי נפש

הורים המתקשים בתפקוד יומיומי וזקוקים לשהייה במחלקה לתשושים או לסיעודיים רשאים לבקש סיוע/השתתפות במימון דמי השהייה במוסד.
שיעורי ההשתתפות ייקבעו מעת לעת בהסתמך על תעריפי משרד הבריאות או משרד הרווחה.
 
שיעור ההשתתפות מותאם למצבם המשפחתי (יחיד או זוג) ומותנה בהכנסתם מכל מקור שהוא, למעט הכנסתם משכירות לדירת מגורים יחידה, רנטה בעבור נזקי בריאות וקצבת זקנה ו/או קצבת שארים, (כמפורט: כאשר לא משולמת קצבת זקנה, קצבת השארים לא תחשב כהכנסה. כאשר משולמת קצבת זקנה, וגם קצבת שארים, תחשב קצבת השארים בלבד כהכנסה).
 
הורים השוהים בבית אבות סיעודי, ודמי השהייה משולמים על ידי  משרדנו, יהיו זכאים להטבות אישיות רפואיות בלבד: טיפולי שיניים משמרים, משקפי ראיה, ונעלים אורטופדיות.
הורים השוהים בבית אבות סיעודי אשר אינו במימון משרדנו, זכאים להטבות רפואיות וסיעודיות .

הורים המתאשפזים במחלקה לסיעודיים מורכבים או בהוספיס בבתי-חולים או בבתי-חולים שיקומיים - זכאים להשתתפות בהוצאות האשפוז באמצעות קופת החולים בה הם חברים. ורים המתאשפזים במחלקה לסיעודיים מורכבים או בהוספיס בבתי-חולים או בבתי-חולים שיקומיים - זכאים להשתתפות בהוצאות האשפוז באמצעות קופת החולים בה הם חברים. ורים המתאשפזים במחלקה לסיעודיים מורכבים או בהוספיס בבתי-חולים או בבתי-חולים שיקומיים - זכאים להשתתפות בהוצאות האשפוז באמצעות קופת החולים בה הם חברים. ורים המתאשפזים במחלקה לסיעודיים מורכבים או בהוספיס בבתי-חולים או בבתי-חולים שיקומיים - זכאים להשתתפות בהוצאות האשפוז באמצעות קופת החולים בה הם חברים.

במקרים בהם קופת החולים אינה משלמת את מלוא עלות האשפוז, ישתתף האגף בהשלמת הסכום הנדרש, בכפוף להכנסתם ובקיזוז הסכום מתגמולם.
במקרים אלה ההורים יתבקשו להציג אישור על גובה ההשתתפות המשולמת להם על ידי קופת החולים.
 
לצורך השתתפות בדמי האשפוז במוסד לתשושים או סיעודיים יש להציג לקצין התגמולים המחוזי את המסמכים הבאים:
 - טופס בקשה.
 - אישור ואבחון רפואי על המצב הרפואי (דו"ח תפקודי) שימולא ע"י רופא המשפחה בקופ"ח.
 - אישורים המעידים על הכנסות מכל מקור שהוא.
 - אישור המוסד אליו הם מתכוונים להצטרף ועל גובה התשלום הנדרש על ידיהם בציון תאריך כניסה למוסד או חשבונית מס לקבלה. 
 - הורים שנטלו הלוואה/ות מהבנק באמצעות האגף מתבקשים להציג אישור מהבנק על אופן הסדרת פרעון  ההחזרים החודשיים. רק במידה ולמשרד יש הסכם התקשרות עם בית האבות ומתבקש תשלום ישירות אליו.