עזרה של מטפל מקומי או זר

לסיוע בידי הזולת זכאי הורה המתקשה בתפקוד יומיומי וזקוק לטיפול אישי- סיעודי, מתגורר בביתו או בדיור מוגן ובתנאי שאינו עובד.

לבקשה תצורף חוות דעת רפואית ודו"ח תפקודי חתום ע"י רופא.

מספר שעות הסיוע ייקבע בהתאם לדו"ח התפקודי שניתן ע"י הרופא ולהכנסות ההורה, למעט קצבת זקנה ורנטה רפואית בגין רדיפות הנאצים.

קיימת אפשרות להפחתת 25 שעות חודשיות לבודד ו- 30 שעות לזוג, מבלי להתייחס להכנסת ההורה ממקורות נוספים. תחשיב שעות הסיעוד מתבצע ע"י קצין התגמולים במחוז לאחר קבלת כל המסמכים.

מירב הסיוע עומד על 80 שעות חודשיות לבודד ו120 שעות חודשיות לזוג הורים (כאשר לגבי שניהם מתקבל דו"ח תפקודי המעיד על הצורך בסיוע בידי הזולת).

לא ניתן להיעזר למטרה זו ע"י משרדנו וע"י המוסד לביטוח לאומי במקביל (סיעוד או שר"מ).

הסיוע יינתן באמצעות הפנייה לחברת סיעוד. לא יועסקו כמטפלים בני משפחה מדרגה ראשונה.

הערה: הסיוע בידי הזולת מיועד לטיפול אישי בזכאי ולא ניתן לצורך עבודות ניקיון בביתו.

הסיוע יינתן בתנאי שסיוע זה לא ניתן כבר מהמוסד לביטוח לאומי.

הסיוע אינו מיועד לעבודות ניקיון.

 

מימוש הזכאות לקבלת מטפל

למימוש הזכאות יש לפנות לקצין התגמולים במחוז ולהציג את האישורים הבאים:

-טופס בקשה

-טופס תפקודים חתום על ידי רופא המשפחה בקופת-חולים, המעיד על המצב הרפואי והתפקודי ועל בני המשפחה המתגוררים עימו.

-אישור על אי קבלת קצבת סיעוד מבטל"א.

-לאחר בדיקת מסמכים ע"י קצין התגמולים במחוז, ייתכן וידרשו מסמכים נוספים המעידים על הכנסת הזכאי מכל מקור שהוא.

 

על בסיס נתונים אלה יינתן אישור עקרוני שבו יצוין:

-סך השעות המאושרות

–אם המטפל מועסק באמצעות חברת כוח אדם.

-סכום הסיוע

–אם ההורה מעסיק עובד זר.

-משך תקופת הסיוע.

 

העסקת מטפל

קיימות שתי אפשרויות להעסקת מטפל:

1. העסקת עובד מקומי: באמצעות חברת סיעוד שיש לה חוזה התקשרות עם האגף. הזמנת המטפל תתבצע באמצעות עובד הרווחה המחוזי.

חברות הסיעוד, עמן יש לאגף חוזה התקשרות, מכשירות את המטפל, מפקחות על עבודתו ואחראיות על כל תנאי ההעסקה, כולל תנאים סוציאליים וביטוחים. האגף לא יאשר מימון העסקת בני משפחה מדרגה ראשונה.

2. העסקת עובד זר: מתן היתר להעסקת עובד זר הינו באחריות יחידת הסמך של משרד הפנים. האגף יצרף מכתב המלצה על פי בקשת המשפחה, אך אין לו יכולת השפעה על קביעת הזכאות להעסקת עובד זר.

הקריטריונים וגובה ההשתתפות במימון עובד זר זהה להשתתפות במימון עובד מקומי על פי הכללים המקובלים. הורה שמקבל את הסיוע בידי הזולת על-ידי מטפל באמצעות התגמול החודשי, יהיה אחראי לתנאיו הסוציאליים של המטפל ולביטוחו.

 

לאחר קבלת האישור העקרוני, שיאשר את הזכאות ויפרט את גובה ההשתתפות של האגף, יש להעביר לידיעת האגף את הפרטים האישיים של המטפל/ת.

יש להציג לקצין התגמולים עותק של ההסכם עם חברת כוח האדם או המטפל, אישור כניסה לארץ ואישור העסקה מהרשויות המוסמכות.בידי קצין התגמולים המחוזי נמצאת רשימה של חברות כוח אדם היכולות לסייע בהשמה של עובד זר.