סיוע במימון שכר דירה בשכירות פרטית

הורים מחוסרי דיור
"מחוסר דיור" במשמעותו לסעיף זה הוא הורה שעונה לתנאים הבאים: 
 - אין ולא הייתה בבעלותו דירה ו/או חלק מדירה.
 - יציג תעודת זכאות של מחוסר דיור ממשרד הבינוי והשיכון בה תצויין זכאות לשכר דירה.
 - יציג מסמך המעיד על בדיקת זכאותו להשתתפות משרד הבינוי והשיכון במימון שכר דירה, או תצהיר עו"ד הקובע כי אין ולא הייתה בבעלותו דירה ו/או חלק מדירה, והמבהיר את הסיבות להעדר תעודת זכאות.
השתתפות האגף במימון שכר דירה נועד לסייע להורים כפתרון ביניים מוגבל בזמן עד למציאת פתרון קבע לדיור.
 
הסיוע יינתן בשנה הראשונה והשנייה הסמוכות ליום האסון. סיוע עד שנה נוספת, ובסך הכול עד 3 שנים, יינתן רק אם במהלך השנה השנייה תוצג ע"י ההורה תוכנית מעשית לרכישת דירה למגורי קבע ויוכח שנדרשת תקופה נוספת לדיור בשכירות.
 

הורים המחליפים דירה

האגף מסייע במימון שכר דירה כפתרון ביניים לתקופה שלא תעלה על שנה,במקרה
שקיים הפרש זמנים בין מועד פינוי הדירה שנמכרה ועד לקבלת הדירה החדשה.
זכאות לסיוע תקבע בהתאם למצבם המשפחתי והכלכלי של ההורים.
 

הורים שכולים אשר בבעלותם דירה אשר אינה מתאימה למגוריהם

הורים שכולים אשר הדירה בבעלותם אינה מתאימה למגוריהם,מחמת גילם או מצבם רפואי או מסיבות אישיות /רגשיות,המבקשים להשכיר דירתם ולשכור דירה אחרת שתתאים למצבם-במקרים כנ"ל כאשר נמצא שקיים פער בין מחירי הדירה המושכרת לנשכרת והוכח שאין באפשרותם כלכלית לממן ההפרש ממקורותיהם-תבחן אפשרות לאשר להם השלמה לדמי השכירות מהדירה שבבעלותם.
במקרה בו לא הצליחו להשכיר הדירה שבבעלותם ,יופחת שווי דמי השכירות (לו הייתה מושכרת) שיקבע, בכפוף לשתי הצעות מחיר שונות משני משרדי תווך שונים
 

הורים שכולים בגיל מבוגר (65 שנה ומעלה) – מחוסרי דיור

הורים שכולים שהינם:
 - מחוסרי דיור
 - בגיל 65 שנה ומעלה
 - לא נעזרו בעבר לדיור (רכישה/החלפה/כיסוי משכנתא) ממשרד הביטחון ומחמת מצבם הבריאותי אינם מסוגלים להתמודד עם נושא רכישת דירה ופונים בבקשה לסיוע בשכ"ד, כחלופה לסיוע לו היו זכאים לרכישת דירה או להחלפה.
 
יהיו זכאים כמפורט לעיל לסיוע,לאחר שיימצא שעונים לכל המפורט לעיל גם יחד.
 

הורים שכולים בגיל מבוגר – בעלי דירה בעבר וכיום מחוסרי דיור

גם להורים בגיל מבוגר כנ"ל אשר היו בעבר בעלי דירה וכיום הינם חסרי דיור ובידיהם תעודת זכאות תקפה של משרד הבינוי והשיכון,קיימת אפשרות לסייע בדמי השכירות.
 
 

הורים שכולים חברי קיבוץ-סיוע במימון שכר דירה

הורים חברי קיבוץ שהינם מחוסרי דיור, המבקשים לעזוב את הקיבוץ בו הינם מתגוררים ופונים לקבלת השתתפות בתשלום שכ"ד בהתארגנות למגורים בעיר, קיימת אפשרות למתן סיוע בדמי השכירות לתקופת זמן מוגבלת.

 

תנאים כלליים לקבלת סיוע בשכ"ד

- לקבלת הסיוע זכאים רק הורים שלא קיבלו בעבר סיוע בהחלפה או רכישת דירה.
- הסיוע מותנה בבדיקת משרד השיכון את זכאות ההורה להשתתפות בתשלום שכר הדירה.
- הורים שנמצאו זכאים לסיוע המשרד ישלמו השתתפות עצמית בתשלום שכר הדירה.
- הסיוע הינו עד לסכום מרבי שנקבע ולאחר ניכוי ההשתתפות העצמית.
- עלות דמי השכירות בפועל לא יעלה על  - עלות דמי השכירות בפועל לא יעלה על  2,110 ש"ח
 
במקרה שההורים כבר מקבלים סיוע בשכר דירה ממשרד הבינוי והשיכון, או מכל מקור אחר, האגף יבחן השלמת ההפרש שבין סכום הסיוע הקיים ובין סכום השכירות המאושרת על-ידי האגף. זאת, לאחר ניכוי דמי ההשתתפות העצמית של ההורים.
 
במקרים מיוחדים בהם ההורים נאלצים לעבור בין דירות שכורות יוכלו הורים שאושר להם סיוע במימון שכר דירה לקבל השתתפות גם במימון הובלת תכולת הדירה, שכר טרחת עורך דין ודמי תיווך, וזאת לאחר הצגת חשבונית מס/קבלה מקורית.
 

מסמכים לקבלת הסיוע

לקבלת סיוע במימון שכר דירה יש להציג את המסמכים הבאים לקצין התמלוגים/ עובד הדיור במחוז:
 
- חוזה שכירות וחוזי מכירה או רכישה על שם ההורה/ים  בו יצויין מועד מסירת הדירה לרוכש ומועד קבלת החזקה בדירה הנדרשת.
- אישורים על הכנסות המשפחה.
- תעודת זכאות ממשרד הבינוי והשיכון או בהחלפת דירה תצהיר בפני עו"ד שלא קיימת בעלות על דירה או חלק מדירה. 
 
הפירוט שלעיל הינו כללי .
פרטים נוספים באשר לפרטי הזכאות : סכומי הסיוע המרביים ,תקופות הסיוע והמסמכים הנדרשים-ניתן לברר אצל קצין התמלוגים/ עובד הדיור במחוז המטפל.