הלוואה להחזר חלקי או מלא של משכנתא שניטלה טרם האסון

הורים שלא נעזרו בסיוע משרד הביטחון לצורך רכישה או החלפת דירה, ולצורך רכישת דירתם היחידה והנוכחית נטלו משכנתא שעדיין לא הוחזרה במלואה, רשאים לפנות לצורך בדיקת זכאותם לקבלת הלוואה לכיסוי חלקי או מלא של המשכנתא.

ההלוואה תינתן בתנאי שתביא להפחתת סכום ההחזר החודשי של המשכנתא המקורית בשיעור של לפחות 20%. זאת, לאחר שהתבצעה פריסה תשלומים מכסימלית של יתרת המשכנתא ע"י ההורה מול הבנק שיעורי הסיוע המרביים לקבלת הלוואה למטרה זו הינם בהתאם לפירוט סכומי ההלוואות.

עד 221,257 ש"ח כאשר המשכנתא ניטלה לצורך רכישת דירה ראשונה.(נכון לינואר 2017)

 
ועד 110,967 ש"ח (נכון ל 2018) כאשר המשכנתא ניטלה לצורך החלפת דירה.
ההלוואה שתאושר תרשם לפקודת הבנק למשכנתאות.
 
לצורך בדיקת הזכאות יש להציג לעובד הדיור/ לקצין התגמולים המחוזי את המסמכים הבאים:
- טופס בקשה.
- חוזה רכישה במקרה של דירה ראשונה או לחילופין אישור ממס רכוש על רישום דירות שבבעלות בעבר ובהווה.
- חוזה מכירה ורכישה במקרה של החלפת דירה.
- אישור הבנק על נתוני המשכנתא: תאריך נטילתה ותאריך סיומה, סכום הקרן, גובה הריבית, פרוט ההצמדה, סכום ההחזר חודשי, יתרה לתשלום, פרוט התנאים לפירעון מוקדם, העתק פנייה לבנק לפריסת המשכנתא ותשובת הבנק.