השתתפות במימון החלפת דירה

הורים שלא קיבלו בעבר סיוע לרכישת דירה, החלפת דירה או כיסוי חוב משכנתא ומבקשים להחליף את דירתם, יהיו זכאים לקבלת הלוואה ו/או מענק.
גובה הסיוע הינו עד סכום ההפרש שבין מחיר הדירה הנמכרת ובין מחיר הדירה הנרכשת (בתנאי שמחיר דירה זו גבוה יותר), ועד לתקרה שנקבעה למטרה זו.
 
 
 
מסמכים לקביעת הזכאות
לצורך קביעת הזכאות לקבלת הסיוע יציג ההורה את המסמכים הבאים לקצין התגמולים/ עובד הדיור:
- טופס בקשה המפרט את כתובת הדירה, מספר החדרים, עלותה ופירוט מקורות מימון העומדים לרשותו, בנוסף לסיוע האגף, להשלמת הרכישה.
 
- תצהיר בפני עו"ד שאין לפונה דירה נוספת או חלק מדירה אחרת שבבעלותו.

 
לצורך מימוש הזכאות לאחר אישורה נדרש להציג:
 - חוזה מכירה מקורי או העתק "נאמן למקור".
 - חוזה רכישה מקורי או העתק "נאמן למקור".
 - כל מסמך רלוונטי אחר שיידרש על ידי עובד הדיור/ קצין התגמולים.
 - ערב/ים לרכישת הדירה.