השתתפות במימון החלפת דירה

הורים שלא קיבלו בעבר סיוע לרכישת דירה, החלפת דירה או כיסוי חוב משכנתא ומבקשים להחליף את דירתם, יהיו זכאים לקבלת הלוואה ו/או מענק.
גובה הסיוע הינו עד סכום ההפרש שבין מחיר הדירה הנמכרת ובין מחיר הדירה הנרכשת (בתנאי שמחיר דירה זו גבוה יותר), ועד לתקרה שנקבעה למטרה זו.
 
גובה המענק  - עד 43,064 ₪. המענק יינתן בתנאי שמחיר הדירה הנמכרת לא יעלה על 839,160 ₪.
גובה ההלוואה - עד סכום של 110,635 ₪. (נכון לינואר 2017)
 
מסמכים לקביעת הזכאות
לצורך קביעת הזכאות לקבלת הסיוע יציג ההורה את המסמכים הבאים לקצין התגמולים/ עובד הדיור:
- טופס בקשה המפרט את כתובת הדירה, מספר החדרים, עלותה ופירוט מקורות מימון העומדים לרשותו, בנוסף לסיוע האגף, להשלמת הרכישה.
 
- תצהיר בפני עו"ד שאין לפונה דירה נוספת או חלק מדירה אחרת שבבעלותו.

 
לצורך מימוש הזכאות לאחר אישורה נדרש להציג:
 - חוזה מכירה מקורי או העתק "נאמן למקור".
 - חוזה רכישה מקורי או העתק "נאמן למקור".
 - כל מסמך רלוונטי אחר שיידרש על ידי עובד הדיור/ קצין התגמולים.
 - ערב/ים לרכישת הדירה.