סיוע לרכישת דירה ראשונה

הורים מחוסרי דיור שאין, ולא הייתה בבעלותם דירה או חלק מדירה, זכאים לקבל הלוואה ו/או מענק באופן חד פעמי לרכישת דירה ראשונה.

הסיוע המרבי הניתן לרכישת דירה ראשונה בשוק הפרטי הוא הלוואה עד גובה 221,257 ש"ח . ו/או מענק עד גובה 123,555₪. (נכון ל2018)..

 

רכישה מחברה ציבורית משכנת

הורים המבקשים לרכוש את הדירה בה הם מתגוררים בתנאי שכירות של חברה ציבורית משכנת (עמידר, עמיגור וכו') זכאים לסיוע ברכישתה.

הסיוע המרבי הניתן לרכישת דירה מחברה ציבורית משכנת הוא הלוואה עד גובה 221,257₪ ומענק מרבי עד גובה 43,194 ₪. (נכון ל 2018)

אם סכום הרכישה שנקבע ע"י החברה המשכנת לאחר ההנחה, נמוך מסכומי הסיוע שפורטו לעיל, סך כל הסיוע שינתן יהיה עד לסכום הרכישה.

 

תנאים כלליים למימוש הסיוע

-"מחוסר דיור" כמפורט לעיל יציג "תעודת זכאות" תקפה של משרד הבינוי והשיכון המגדירה אותו כ"מחוסר דיור".

-במקרה של היעדר תעודת זכאות ניתן להציג תצהיר החתום ע"י עו"ד הקובע כי אין ולא הייתה בבעלותו דירה ו/או חלק מדירה ומבהיר את הסיבות להיעדר תעודת זכאות.

-יש להציג חוזה רכישה ופירוט מקורות המימון שבידי ההורים.