השתתפות במימון מכשירים רפואיים

הורים זכאים להשתתפות ברכישה או בהשכרה של אביזרים/מכשירים רפואיים, הסיוע ניתן כהשלמה למימון הניתן על ידי משרד הבריאות, קופת החולים וביטוח משלים ולאחר השתתפות עצמית של 309 ש"ח לרכישה של מכשיר המופיע ברשימה שבנספח להוראה והשתתפות בסך 584 ש"ח לרכישה לגבי מכשיר שאינו מופיע ברשימה. (נכון ל- 1/1/2017)

הורים במוסד סיעודי פטורים מתשלום השתתפות עצמית.
הסיוע יינתן עד לסכום המרבי שנקבע בנספח א' להוראה, ולא יעלה על גובה עלות המכשיר.
 
כדי לקבל סיוע זה יש לפנות לקצין התגמולים ולהציג את האישורים הבאים:
- אישור מרופא על הצורך במכשיר- רק במידה והמכשיר אינו נמצא ברשימת המכשירים המופיעים בהוראה.
- אישור משרד הבריאות/קופת חולים/ביטוח משלים על גובה השתתפותם.
- חשבונית מס/קבלה מקורית על התשלום בפועל (או העתק "נאמן למקור" במקרה שהקבלה נדרשת לקבלת מימון נוסף).
הערה חשובה: ניתן לרכוש או לשכור את האביזרים הרפואיים גם באמצעות ארגוני העזרה יד שרה ועזר מציון.