השתתפות בטיפולי שיניים

הורים זכאים להשתתפות במימון טיפולי שיניים בגובה 50% מההוצאה בפועל.

ההחזר יינתן על בסיס תוכנית טיפול חתומה על ידי רופא השיניים הכוללת את פירוט הטיפולים ועלות כל אחד מהם.

לקבלת ההחזר יש להציג חשבוניות מס/קבלות מקוריות על שם ההורה הזכאי. ההחזר יינתן על פי שלבי ההתקדמות בטיפול. ניתן להגיש חשבוניות מס/קבלות עד 3 שנים מיום התשלום.

 

בהנחיות משרד הבריאות נקבע כי טכנאי שיניים רשאי להכין, לבנות ולתקן על סמך הוראותיו של מורשה לריפוי שיניים, תותבות או התקנים אחרים, ובלבד שהפעולה אינה נעשית בתוך פיו של אדם.

לפיכך, במסגרת השתתפות המשרד לטיפולי שיניים, החזרים בגין פעילות טכנאי שיניים/מעבדת שיניים, יינתנו רק בגין פעילויות, כאמור לעיל, וכנגד הצגת המרשם שהועבר לטכנאי מרופא השיניים.