מענק להשתתפות במימון לימודים על-תיכוניים ואקדמיים של אחים

- בתי-ספר על-תיכוניים שבסיומם מוענקת תעודת הסמכה ממשרד ממשלתי.- לקראת תואר ראשון באוניברסיטאות מוכרות מטעם המועצה להשכלה גבוהה. - לפחות שני קורסים בסמסטר באוניברסיטה הפתוחה.- בתי-ספר להנדסאים וטכנאים (י"ג-י"ד) מיד עם סיום לימודי התיכון.  

 

 

 

תנאים כלליים

- גובה המענק הוא בשיעור של 40% משכר הלימוד הבסיסי שנקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

- המענק ניתן להורה המממן את הלימודים ומיועד לילדים עד גיל 30 ולמי שאין ברשותו תואר אקדמאי או אחר.

- ניתן לתקופה של עד 3 שנים רצופות באותו מוסד לימודים ובאותו מקצוע. במקרה של שינוי ברצף הלימוד, במקצוע או במוסד הלימודים יש לידע את עובד הרווחה ולקבל אישור מיוחד להמשך קבלת המענק.

- במקצוע שנדרשות בו למעלה משלוש שנים להשגת תואר ראשון/הסמכה (לדוגמא, מהנדס), תקופת המענק תוארך לארבע שנות לימוד.

- אחים שהוריהם נפטרו יהיו זכאים לקבל בעצמם את המענק עד הגיעם לגיל 30.

- הורים שהוכרו כהורים שכולים לאחר תחילת שנת הלימודים, יהיו זכאים למענק חלקי על-פי משך הזמן שנותר עד לסיום שנת הלימודים.

 
 

קבלת המענק

 

לצורך קבלת המענק יש למלא ולהגיש את הטפסים הבאים לקצין התגמולים המחוזי:

- טופס בקשה לקלבת המענק. את הטופס יש למלא בתום הסמסטר הראשון, אך לא יאוחר מדצמבר של אותה שנה. מי שמתחיל ללמוד בסמסטר ב', יגיש את הבקשה בין דצמבר ליולי של שנת הלימודים. ניתן לקבל את הטופס גם מקצין התגמולים. 

- אישור רשמי וחתום ממוסד הלימודים המאשר את לימודי התואר ומגמת הלימוד.

- קבלות על תשלום בפועל (מקור) או אישור ממוכן ממדור חשבונות סטודנטים מתאריך שלאחר סיום הסמסטר הראשון ואשר מופיעים בו מרכיבי שכר הלימוד והתשלום בפועל.

- - 

- -

--