תוספת תשלום להורה מחוסר הכנסה

תוספת תשלום חודשית תינתן להורה שהוכר כחוק והצהיר שאין לו הכנסה מכל מקור שהוא, למעט מרכיבי הכנסה שאינם נכללים לצורך קביעת זכאות זו.

לעניין זה הכנסה של עד 500 ₪ לחודש לזוג הורים ועד 400 ₪ להורה יחיד לא יחשבו כהכנסה.

תוספת התשלום הינה:
 
 - לזוג הורים 1,067 ₪ מדי חודש.
 - להורה יחיד 854 ₪ מדי חודש.