עדכון התגמולים החודשיים

התגמולים החודשיים מתעדכנים עם מתן תוספות שכר עקב תוספת יוקר או הסכמי שכר לעובדי הדרוג המנהלי בשרות המדינה.

מדי תקופה נבדק שיעור שחיקת התגמולים ביחס לשכר בענפי השירותים הציבוריים/קהילתיים, והתגמול מתעדכן בהתאם.