קצבת הבראה

הורים זכאים לקבל קצובת הבראה.
קצובת ההבראה מחושבת עבור שמונה ימי הבראה על בסיס תעריף של יום הבראה המשולם לעובדי מדינה.
ערך יום ההבראה לשנת 2017 הינו 424 ₪