מידע מרוכז לאוכלוסיה המבוגרת

אגף משפחות והנצחה שוקד על פיתוח והנגשת השירותים לאוכלוסיה המבוגרת בקרב המשפחות השכולות.

בפרק זה  מרוכזות ההטבות העומדות לרשות האוכלוסיה המבוגרת (גיל 65 ומעלה) אשר ניתנות בכפוף לקבוע בחוק.

 

מעבר לזכויות המוזכרות, זכאים הורים שכולים ואלמנות להטבות נוספות כפי שמפורטות באתר ובחוברת המידע הכללית המופצת להורים שכולים ולאלמנות.

 

זכויות עבור הורים

 

זכויות עבור אלמנות